Plan general : famous jews

DANIEL


PETIT PROPHETE
BIOGRAPHIE
NABUCHODONOSOR
FOSSE aUX LIONS

Il a donc envoyé cette main qui, toute seule, a tracé cette écriture.
- L'écriture tracée, c'est : Mené, Mené, Teqel et Parsîn.
- Voici l'interprétation de ces mots : Mené : Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré;
- Teqel : tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut;
- Parsîn : ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses."
- Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou une chaîne d'or et de proclamer qu'il gouvernerait en troisième dans le royaume.
- Cette nuit-là, le roi chaldéen Balthazar fut assassiné

Visionnaire et déchiffreur de songes,
 Daniel est le témoin en déportation, du Dieu transcendant et sauveur. Le banquet de Balthasar raconte une soirée durant laquelle Balthasar et ses courtisans mangent et boivent dans les ustensiles et verres pris au Temple de Jérusalem. Apparait alors une mystérieuse main qui écrit sur le mur "Mene, Mene, Tekel, Upharsin". Le roi horrifié fait appel à Daniel pour lui expliquer ce qui est écrit. Daniel donne l'explication suivante (5,26-28) : Mené, mené : Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré;  Teqel : tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut;  Upharsin : ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses." Cette nuit là, la ville est prise par Darius le Mède et Balthasar est assassiné.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

ניתן להשוות את המחבלים לוירוסים. אם אינך לוקח תרופות כדי לבלום את הפעילות שלהם הוירוס
מתפשט.....זה מה שקרה ביציאה החפוזה מלבנון....הרגשנו את התפשטותם בקיץ ....2006
המצב הוא דומה בעזה היום...הפסקת אש היא בשבילם פסק זמן להתחמשות.....בטילים......
הבט: במחשב מפעילים בורטון וקפלצוק כדי לנכות בכל כניסה את הוירוסים....אם לא מפעילים את האנטי וירוס המחשב עלול להתקלקל....ולאחר מכן .......
היום יש שתים או שלוש חזיתות טיליות: חמס בעזה- חסבלה בלבנון- וכמובן האיום הטילי מאירן. כאשר החזון ההזוואתי שלהם הוא להפעיל את שלוש החזיתות באותו הזמן.אני פרנו? יש נתון נוסף מפתיע: ערבים מהגליל מהנגב ומירושלים ומהשטחים "המון מתפרע" שיכולים להיות הפתעה וחלק רציני מהמערכה בשעת חולשה.
לפי דתי לאור התחזית העורף לא מוכן כי הוא עלול להפוך לחזית. פיקוד העורף לא ערוך לזה.
לפי פירמידה מהקודקוד לבסיס. אירגון בכל עיר -כאשר העיר מחולקת לשכונות- כאשר שכונות מחולקות לרובעים. הדבר יגביר את הביטחון בקרב האוכלוסיה .....היום הם מסתובבים בכל עיר. זה לא משחק.
הדבר חופף לדיברהם של חז"ל: בשנת תש"ס יעלו המים התחתונים ויחסו את העולם.......תקופה קשה אלא אם כן נקדים את המקה על ידי תשובה. אחרת יוגבר הלחץ ואלה שישארו יעשו חזרה. הנביא דניאל: "יתבררו ויתלבנו"
מתי? ....אם בחוקותי תלכו....
מה אומר היהודי במוצאי שבת?
המבדיל בין קודש לחול....ובין אור לחושך.....ובין ישראל לעמים......
השמאלנים יצעקו על גזענות.....לכן אתה מבין את המשך ההיסטוריה......
ניתן השוואה: בקום המדינה בנו את תשתית המדינה....גוף אבל בלי נשמה. הדבר לא מספק את הנשמה היהודית.
השוואה שניה: ילד על כתפיו של אביב: אני רוצה גלידה....אני רוצה קוקה....אני רוצה עוגה....והאב נותן....פוגשים עובר דרך והבן שואל ראית את אביב?
כתוצאה מחוצפה זו האב מוריד את הבן מכתפיו ואומר לו תסתדר לבד.....עד שיצעק אל אביב שבשמים.
ארץ ישראל היא תרקלין המלך. בהתכלה התף עושה את צרכיו בכל פינה והדבר נראה סימפטי והיום המדינה התבגרה....
אם סמים לב ה"איזמים" התמוטטו. "קומוניזמ": מי זוכר את מאיר וילנר מסתובב בתל אביב עם דגל אדום "יעַני אימה רוסיה" פרימיטיבזְקי "סוציאליסטים" שדאגו רק לעצמם......בורגנים גדולים.....
"נציונליזמ" הפך לצחוק: אין להם שיניים ונותנים רושם עושים "כאילו"
ונשארת הדמוקרטיה : על ידי שיטה זו מאכילים את האוכלוסיה שתהפוך לעוינת בשעת המבחן. שוכחת 1929 וְ 1936?....היה פעם מוכטר שרצה לתת במתנה סוס לנשיא חיים ויצמן....והנשיא השיב לו כי קשה להאכיל את הסוס בכול יום.....
יש תאריכים שצוינו על ידי חז"ל:
באלף השישי בשעה החמישית יקום על רגליו.
לפני 250 שנה הגאון מוילנה נתן ברמז או בצורה סתומה כי ב ''אלף השישי בשעה החמישית יקום על רגליו''
יום אחד מחושב כאלף שנים כיום אתמול .....אלף השישי : 5000 שנה .בשעה החמישית : כל שעה = 1000:24=41 שנים + 8חודשים= לכן שעה החמישית עולה ל=5 כפול 41 שנים + 8 חודשים ) = שהם בסך של 208 שנה. לפי הלוח העיברי היום מתחיל בלילה הקודם לכן עד הבוקר עוברים 500 שנה שהן חצי יממה........... להוסיף לזה 5000 שנה של האלף השישי הסכום שווה 5000+500+208= ל 5708 שהוא תאריך הקמת המדינה.
הצוירס הוא בזה שהיה צריך להיות שנת הגאולה..והדבר נדחה. הבולשביקים השתלתו על המערכת ......כאשר היהודים באו מצפון אפריקה חשבו למצוא את המשיח ומצאו את המפאי שקצצו להם את הפאות......אמרו הבולשביקים תשכחו כל מה שאמרו לכם שם....
גם 1967 היה תאריך ידוע במוצאי שנה שביעית. אור גדול זרח על ציון....ובמקום להשקיע את הקרן ...המנצחים בנו לעצמם במות פוליטיות............עד מלחמת יום הדין ............אזי התחילו לחפש את האחראיים...........ואף אחד לא קם.
5728= ערב שבת = ערב שווה בגמטריה 272 = העולם קיים ל6000 שנה...לכן 6000 - 272 = 5728 שהיא שנת .1968 = בערב שבת נבראו מזיקים ואומנם התחיל מתאריך זה הטרוריזמ הגדול בחטיפת מטוסים.........ועד היום עמלקים מתפוצצים..........לכן אנו מכניסים את השבת בטרם עת. לכן עדיף להכנס לתיבת שבת בטרם עת כדי להשמר מהמזיקים. ומי יודע מה צפוי..........וכמה מהלכים של פורענות יתממשו עד שנחזור בתשובה. מה שאומר הנביא דניאל: יתבררו ויתלבנו....זהו תהליך
עוסקי תורת החן הזהירו אותנו כי משנת תש"ס יעלו המים התחתנים ויכסו את העולם.....ובתש"ס ה"בריח" נפתח..ומתרבים המזיקים..."
מצב שהוא עדיין קוונטי: זוהי מהפכה איסלמית במצרים. פלישה מעזה למצרים .....איראן מאוד מעונינת בזה כי כך העמלקי יתקרב לישראל....
לא פלא אם האירופיים יכנעו להם.....היום חיים את תקופת ה ..S.D.N
לאחר מכן תבוא הצעקה....הם ימכרו את ישראל בשני זוזים ..בקליפות של שום.... והבולשביקי מלקק להם...הם "חגגו" ב2005 את 60 שנה לסוף השואה עשו לנו ביוֻם של שרפת פסי הרקבת לאושוויץ-........לפוטים היתה ממחטה שחורה.....אבל הוא מוכר בנקל נשק ועוד טילים ועוד חומר גרעינו לאיראן וסוריה .יזכור.
ממשלת צרפת שהיתה לפני כן: בא ראש הממשלה הקודם .....לבכות .....ממש.... בטכס שעורכים היהודים לזכר השואה ......אבל הדבר לא הפריע לו להכריז כי ישראל היא "סוגריים של ההיסטוריה". יזכור.
שתי שיטות: או ש......נשנה את התכנים והתוכנות של המדינה....ובראש בחינוך יהודי תקן של שעתיים תורה-תפילה-פרשת השבוע בכל בוקר.....וכו"
בקיצור להיהד את העם היהודי עד כמה שזה נראה מצחיק היה חבר כנסת בצרפת שרצה לחסל את בתי ספר יהודים ואמר מתמטיקה ואנגליט לא צריך בתי ספר יהודיים? .....או ש......תקופה קשה שלא התחילה עוד שתביא את העם לתשובה.
רצו להתמכר .... ואין קונה......רוצים להחזיר את כל השטחים .....אזלת יד....ואין קונה.. עברנו ממלחמת ידוי אבנים ל.....טילים .... אין פיתרון ....
* ידוע שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה מחמת הצרות ואז תבוא להם הישועה כאשר נשבע ה'. נאמר בסנהדרין: אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו ה' מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן והם עושים תשובה ונגאלים. בעקבתא דמשיחא מלחמת גוג היא תביא את ישראל לאמונה שלמה.
הרמבם ביאר את דעתו בעינין התנאי לגאולה : >>אין ישראל נגאלים אלא בתשובה << . כבר הבטיחה התורה כי בסוף גלותם יעשו תשובה. ומיד נגאלים , ככתוב בפרשת ניצבים : והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה. . . ושבת עד ה'' אלוקיך ושמעת בקולו. . .
הסיסמה: נהיה כגוים כמשפחות הארצות. המאמינים שבישראל יצטרכו לברוח ולהימלט על נפשם. כי הממשלה תהיה בעת ההיא רק בעלי כח ומתגברים '' בלשונם '' הם ישלטו על בני אדם, וכל מי שהוא בעל לשון ורמאי גדול יותר הוא יתגבר בעזות לשונו, לכן האמת תהא נעדרת.
* באחרית הימים יעמוד מלך רשע כהמן, והוא אשר יביא את ישראל לתשובה שלמה במסורת הברית. בתנחומא אומר רבי אליעזר: אם אין עושים תשובה מעצמן השם מעמיד עליהם מלך רע שגזירותיו קשות כהמן ומתוך כך עושין תשובה ובאותה שעה
'' ובא לציון גואל ''.
* על ידי הגזרות הקשות יכניע לבם של ישראל בפרט כאשר יכה השם את גוג ומגוג ואת כל חיילותיו בירושלים כמו שנאמר ביחזקאל: . . . קבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל ; ובאו שמה והסירו את כל שקוציה ואת כל תועבותיה ממנה; ונתתי להם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבם והסרותי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר; למען בחקותי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוקים .
. . . . .וברותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבואו.
הם ימותו במלחמות הארץ ובפרט בזמן מלחמת גוג ומגוג.
* בדור שבו יהיו בית ישראל אומרים '' נהיה כגוים '' . בימי עקבתא דמשיחא יעמדו בראש העם צאצאי הערב רב. שתי עבודות זרות אשר להן יקריבו: הסוציאליזם והנציונליזם אשר הודותם היהודי פטור מהמיצוות. עד שתבוא זמן הגאולה והישועה ממלכות הרשעה על ידי הפורענות שתתגלה בשם שמים - ואז תעבדו בכל לבכם לשם שמים. '' אם אתם מובדלין מן העמים הרי אתם שלי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו.

*אמרו חז''ל ביומא [דף י] אין בן דויד בא עד שתתפשת מלכות רומי הרשעה בכל העולם 9 חודשים. מכאן משמע שמלכות הרשעה עתידה לחזור ולהיתפשת על כל העולם לפני ביאת המשיח ...לפי מסורת אחת הצהיר הגאון מוילנה כי '' בשעה שתגיע אליו שמועה על כניסת צבא רוסי בשערי איסטנבול , ימהר ללבוש בגדי שבת ויצפה לרגלי המשיח.''
*לפי המלבים והזוהר, לקראת זמן הגאולה יתגלה יותר ויותר ''עת'' הגאולה. . . . ''כל שיתקרב הזמן יהיה הספק יותר מועט.''
בעקבתא דמשיחא רואים ישראל את נסי פורענות ה' ( כמו במלחמת ששת הימים ) ובכל זאת אומרים '' כוחי ועוצם ידי '' . בגלל זה ה' כביכול מוכרח להראות ניסים גדולים וגילויים יותר במלחמת מלכות הרשעה .......ורק אז מכירים ישראל שאין ישועה אלא מאבינו שבשמים.
מטרת המלחמה:
1. שעל ידי האותות והמופתים אשר יעשה ה' בגוג יכירו וידעו כל יושבי תבל כי ה' הוא האלו-קים.
2. נקמת ה' על כל הרעה אשר עשו אותם העמים לעם ישראל מימים ימימה.
3. לצרף את עם ישראל מכל סיגיו. אין מן הגרים אשר אינם גרי אמת ( הרבה מן המתייהדים במס שפתיים ישובו לסורם ויתחברו עם גוג. . .) כל אחד מנתק מצוותו והולך , והקב"ה יושב ומשחק , שנאמר " יושב בשמים ישחק" והן מן הפושעים והמורדים שבעם ישראל.
יש שישים ריבוא אותיות לתורה
ישראל זהו שישים ריבוא
ביחזקאל 83: . . . והיה ביום ההוא ביום בא גוג על אדמת ישראל נאם ה' אלוקים תעלה חמתי באפי ובקנאתי באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל.
על ידי מפלת גוג וגויים יתהפך העולם ממינות לאמונה ; יחזקאל כב: '' ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו ''.
על ידי נקמת ה' במפלת מלכות הרשעה בירושלים תעבור ממשלת זדון מהארץ לעולם ועד.
אין ישראל ראויים לגאולה וישועה מאויביהם אלא כשיקבלו עול מלכות שמים מתוך אהבת ה' הבאה מפנימיות הלב. בשיא הידרדרותו של האדם תתעורר בו נשמתו הטהורה ויתחיל לפחד בליבו אחרי כל מה שעשה נגד ה'.
ידוע שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה מחמת הצרות ואז תבוא להם הישועה כאשר נשבע ה'. נאמר בסנהדרין: אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו ה' מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן והם עושים תשובה ונגאלים. בעקבתא דמשיחא מלחמת גוג היא תביא את ישראל לאמונה שלמה.
* אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו , כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה: מלך פרס מתגרה במלך הערבי , והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל האומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם , ויחזו אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני , אל תתייראו , כל מה שעשיתי , לא עשיתי אלא בשבילכם! מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו! הגיע זמן גאולתכם ! ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה , כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכות אחריה , אבל גאולה אחרונה - אין לכם צער ושעבוד מלכות אחריה !
קודם שבן דויד בא יפלו פרסיים ביד רומיים. מלך פרס מחריב כל העולם ומתחילה בפעולות טרור SPADASSIN ברחבי העולם.זהו סימן מובהק להתחלת גוג ומגוג.
זבח להֹ בבצרה וטבח גדול בארץ אדום. מדוע בצרה? לפי שממנה יצאו מחנות העולם לצור על ירושלים. זשֹכ זכור הֹ לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה.
שנת 2000 תש"ס היתה ידועה אצל המקובלים .ב240 שנה שליפני אלף השביעי יעלו המים התחתונים ויחסו את העולם .בשני המובנים הטבעי והחברתי גם שנה 2006 עומדת במבחן ועוד שש שנים וחצי 2013. כמו 67 ועוד 6 שנים וחצי................................
אני הֹ בעיתה אחישנה אשר משמעותו לפי הגאון מווילנה כי השם יחיש את הגאולה על טבעית וניסית. יש אומרים כי גוש קטיף הוא מניאטורה ביחס למבחן האמונה המצפה לנו. העולם ינסה לקחת מאיתנו את ירושלים. מעט יהודים יישארו נאמנים ואיתנים באמונה שלהם.
* ידוע שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה מחמת הצרות ואז תבוא להם הישועה כאשר נשבע ה'. נאמר בסנהדרין: אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו ה' מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן והם עושים תשובה ונגאלים. בעקבתא דמשיחא מלחמת גוג היא תביא את ישראל לאמונה שלמה.
* אמרו חז''ל ביומא (דף י) אין בן דויד בא עד שתתפשט מלכות רומי הרשעה בכל העולם. מכאן משמע שמלכות הרשעה עתידה לחזור ולהתפשט על כל העולם לפני ביאת המשיח. מלכות רוסיה תעשה שותפות עם מלך ישמעאל בירושלים.
המלבים אמר לפני כ150 שנה: הנה בעת הקץ אחר שכך ישבו ישראל על אדמת ישראל עתידים אומות העולם להתאסף ולכבוש את ישראל. בני ישמעאל ובני אדום יתאספו לכבוש הרץ מיד ישראל.....אבל בבואם יעשה מהומה ביניהם וילחמו איש באחיו דייהנו ארום וישמעאל ילחמו זה בזה מפני שאמונתם מפורדת.
* בדניאל: וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפליטה.ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר.
* ביחזקאל: בו אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג. . . .כולם קהל רב. . . פרס ( אירן ) כוש (סודן-אטיופיה ) ופוט ( לוביא = לוב ) גמר וכל אגפיה - הם הצרפתים- בריטים- הגרמנים . (אירופה מאוחדת ). ועלית כשואה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך.
* והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל . . . וקברו שם את גוג וכל המונה וקראו גיא המון גוג. . . . וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ 7 חודשים.
* אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו , כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה: מלך פרס מתגרה במלך הערבי , והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל האומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם , ויחזו אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני , אל תתייראו , כל מה שעשיתי , לא עשיתי אלא בשבילכם! מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו! הגיע זמן גאולתכם ! ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה , כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכות אחריה , אבל גאולה אחרונה - אין לכם צער ושעבוד מלכות אחריה !
קודם שבן דויד בא יפלו פרסיים ביד רומיים. מלך פרס מחריב את כל העולם ומתחילה בפעולות טרור ברחבי
העולם. זהו סימן מובהק להתחלת גוג ומגוג.
זבח להֹ בבצרה וטבח גדול בארץ אדום. מדוע בצרה? לפי שממנה יצאו מחנות העולם לצור על ירושלים. זשֹכ
זכור הֹ לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה
.
ועל זמן ההוא כתוב : עת צרה הוא ליעקב וממנה יוושע.ובני ישמעאל עתידים בזמן ההוא לעורר יחד עם כל עמי העולם לבוא ירושלים שכתוב: ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה. יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו. כל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחדיו ולהתגר בו מלחמה. תזדזע ארץ הקודשה מ''ה מילין מסביב למקום בית המקדש.
הרבה מן פריצי '' יאהודים '' יתהפכו ללכת אליהם ויבואו עמהם להתגר מלחמה על מלך המשיח. אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום ורבים מעם ישראל ימותו בימי החושך ההוא. אשריהם לכל אלה שיישארו בעולם בסוף אלף השישי להיכנס לשבת. . . .הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים.
הסיסמה: נהיה כגוים כמשפחות הארצות. המאמינים שבישראל יצטרכו לברוח ולהימלט על נפשם. כי הממשלה תהיה בעת ההיא רק בעלי כח ומתגברים '' בלשונם '' הם ישלטו על בני אדם, וכל מי שהוא בעל לשון ורמאי גדול יותר הוא יתגבר בעזות לשונו, לכן האמת תהא נעדרת.
* באחרית הימים יעמוד מלך רשע כהמן, והוא אשר יביא את ישראל לתשובה שלמה במסורת הברית. בתנחומא אומר רבי אליעזר: אם אין עושים תשובה מעצמן השם מעמיד עליהם מלך רע שגזירותיו קשות כהמן ומתוך כך עושין תשובה ובאותה שעה '' ובא לציון גואל ''.
* על ידי הגזרות הקשות יכניע לבם של ישראל בפרט כאשר יכה השם את גוג ומגוג ואת כל חיילותיו בירושלים כמו שנאמר ביחזקאל: . . . קבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל ; ובאו שמה והסירו את כל שקוציה ואת כל תועבותיה ממנה; ונתתי להם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבם והסרותי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר; למען בחקותי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוקים .
. . . . .וברותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבואו. הם ימותו במלחמות הארץ ובפרט בזמן מלחמת גוג ומגוג.

שנת 2000 תש"ס היתה ידועה אצל המקובלים .ב240 שנה שליפני אלף השביעי יעלו המים התחתונים ויחסו את העולם .בשני המובנים הטבעי והחברתי גם שנה 2006 עומדת במבחן ועוד שש שנים וחצי 2013
ועל זמן ההוא כתוב : עת צרה הוא ליעקב וממנה יוושע .ובני ישמעאל עתידים בזמן ההוא לעורר יחד עם כל עמי העול לבוא ירושלים שכתוב: ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה. יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו. כל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחדיו ולהתגר בו מלחמה. תזדזע ארץ הקודשה מ''ה מילין מסביב למקום בית המקדש.
הרבה מן פריצי '' יאהודים '' יתהפכו ללכת אליהם ויבואו עמהם להתגר מלחמה על מלך המשיח. אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום ורבים מעם ישראל ימותו בימי החושך ההוא. אשריהם לכל אלה שיישארו בעולם בסוף אלף השישי להיכנס לשבת. . . .הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים.
* דניאל: יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו.
כל המופתים והגבורות שעשה ה' במצרים יעשה אותם לישראל ככתוב :
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.
* לפני ביאת המשיח יתדרדרו ישראל והגוים לשאול תחתית עד שלא יוכלו לסבול מן הרע - והמאמינים יסבלו יותר מכולם. כמו כל הגוים, כן ישראל ירצו להיות ככל משפחות האדמה.
*אמרו חז''ל ביומא [דף י] אין בן דויד בא עד שתתפשת מלכות רומי הרשעה בכל העולם 9 חודשים. מכאן משמע שמלכות הרשעה עתידה לחזור ולהיתפשת על כל העולם לפני ביאת המשיח ...לפי מסורת אחת הצהיר הגאון מוילנה כי '' בשעה שתגיע אליו שמועה על כניסת צבא רוסי בשערי איסטנבול , ימהר ללבוש בגדי שבת ויצפה לרגלי המשיח.''
*לפי המלבים והזוהר, לקראת זמן הגאולה יתגלה יותר ויותר ''עת'' הגאולה. . . . ''כל שיתקרב הזמן יהיה הספק יותר מועט.''בעקבתא דמשיחא רואים ישראל את נסי פורענות ה' ( כמו במלחמת ששת הימים ) ובכל זאת אומרים '' כוחי ועוצם ידי '' . בגלל זה ה' כביכול מוכרח להראות ניסים גדולים וגילויים יותר במלחמת מלכות הרשעה .......ורק אז מכירים ישראל שאין ישועה אלא מאבינו שבשמים.
מטרת המלחמה:
1. שעל ידי האותות והמופתים אשר יעשה ה' בגוג יכירו וידעו כל יושבי תבל כי ה' הוא האלו-קים.
2. נקמת ה' על כל הרעה אשר עשו אותם העמים לעם ישראל מימים ימימה.
3. לצרף את עם ישראל מכל סיגיו. אין מן הגרים אשר אינם גרי אמת ( הרבה מן המתייהדים במס שפתיים ישובו לסורם ויתחברו עם גוג. . .) כל אחד מנתק מצוותו והולך , והקב"ה יושב ומשחק , שנאמר " יושב בשמים ישחק" והן מן הפושעים והמורדים שבעם ישראל.ביחזקאל 83: . . . והיה ביום ההוא ביום בא גוג על אדמת ישראל נאם ה' אלוקים תעלה חמתי באפי ובקנאתי באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. על ידי מפלת גוג וגויים יתהפך העולם ממינות לאמונה ; יחזקאל כב: '' ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו ''.
* על ידי נקמת ה' במפלת מלכות הרשעה בירושלים תעבור ממשלת זדון מהארץ לעולם ועד.
אין ישראל ראויים לגאולה וישועה מאויביהם אלא כשיקבלו עול מלכות שמים מתוך אהבת ה' הבאה מפנימיות הלב. בשיא הידרדרותו של האדם תתעורר בו נשמתו הטהורה ויתחיל לפחד בליבו אחרי כל מה שעשה נגד ה'.
* ידוע שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה מחמת הצרות ואז תבוא להם הישועה כאשר נשבע ה'. נאמר בסנהדרין: אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו ה' מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן והם עושים תשובה ונגאלים. בעקבתא דמשיחא מלחמת גוג היא תביא את ישראל לאמונה שלמה.
סיכום ראשון : תפקידה של התקופה היא למוטט את התפישה הבולשביקים. אפשר לסכם את כל המאמר בשתי מילים : ירצו יוכלו. יצחק רבין אמר ''נשבור להם את העצמות '' ולאחר מכן נכנע והלך ללחוץ את ידו של עמלק. אזי אמרו כי אין פיטרון צבאי אלא מדיני. רצו להתמכר .... ואין קונה......רוצים להחזיר את כל השטחים .....אזלת יד....ואין קונה..
בענין אחר: כל האיזמים מתמוטטים ממול עינינו. מה נשאר מקומוניזם? אתם בוודאי זוכרים מאיר וילנר עם הדגל האדום בתל אביב.. מפם. מה נשאר מזה? תשאל משהו ברחוב....
היה גם סוציאליזמ ....בדיחה...חכינו ל2008 כדי שתהיה כביכול פנסיה לזקנים אומללים...הסוציאליסטים לא חשבו על כך לפני כן...גם נציונליזם מתמוטט....אין לו שניים והאמונה אבדה אצלו...הוא רוצה שלטון רק....
כל "האיזמים" מתמוטטים. נעשה השוואה: תקליט ברדיס גדול מאוד. אנשים מתגודדים סביב נקודות שונות [איזמים] היום התקליט מסתובב מהר והמהירות גדלה וקשה להחזיק מעמד כי המהירות גדלה היא ביחס לרדיוס, לאמור: ככל שאתה רחוק מהמרכז [התורה] יש לך סיכויים לעוף [איזמים]. במרכז המעגל יש יציבות. רבים אומרים כי יש להיכנס לתיבת נוח [בית המדרש] כי בחוץ "אֶרֵזיה". שיטפון.
חז"ל קבעו את נורמה: מה יעשה אדם בתקופה קשה זו " יעסוק בתורה ובגמילות חסדים "
תפקידה של התקופה היא "לנתק" את העם מההנהגה. על ידי אזלת יד שאנו עדים העם מתחיל לערער אמונתותו בהנהגתו.
יחד עם זאות אנו עדים לבִי-פולַריות מה שאומר הנביא דניאל: יתבררו ויתלבנו....זאות אומרת כי אנחנו נמצאים בתקופת הברור...כאשר עם ישראל מורכב משישים ריבוא שיכולים להשתרר על מיליונים. יש שמתקרבים למרכז ויש שהולכים לאיבוד.
כאשר נשנה את מערכת החינוך " שעתיים תורה" בכל יום בכל בתי ספר . מה זה ירושלים לרוב תושבי בתל אביב. ארכאולוגיה? וכך תרצה לשמור על ירושלים ? עם ביקיני על שפת הים? בית המיקדש יודעים מה זה? ותשליך מה זה ? מה אומר אבן-שושן?
כל התקופה שאנו חיים היום היא כדי לעורר אותנו.....אני עוקב אחרי תוכניות המאזינים ברשת א" ורשת ב" ומבין כי יש שינוי לטובה בעם הוא מתעורר ומתחיל לשאול את השאלות המהותיות.
ב93 הבולשביקים רצו להתמכר.....ואין קונה...אפילו שרון שחזר בתשובה להחזיר את עזה.......תפקידה המיסטי של האנטיפדה היא למוטט את השיטה הבולשביקית !
הערבים הן הרצועות המכות בנו כדי להחזיר אותנו בתשובה...ובמקום להתייחס לזה ברצינות ....רוצים לעשות שלום עם הרצועה.....אומרים כי פני הדור כפני הכלב...כמו כלב שמתנפל על המקל המכה בו.באותה מידה ההנהגה מתקדמת כמו כלב. נותנים רושם להוביל וכאשר בעל הגלב פונה ימינה אין לו לכלב ברירה אלא לחזור אם הוא רוצה להמשיך ולנהג. אחרת זורקים אותו.
התנתקות העם מההנהגה..... היו לנו האבנים ...שרפת היערות...מפלס הכינרת....והיום פוקד העוני....אבנים-נשק חם-והיום טילים....ומה מחר?.........גוג ומגוג.....התדרדרות ודילול שתביא הגאולה.
היות ואינני אידיות אני גם יודע כי הדבר הוא כדי להעניש ומאידך כדי לעורר את עם ישראל לתשובה [ירצו יאכלו] וגם כדי למשוך את עמי העולם לבוא לקבל את השכר שמגיע להם לפי חוק עבור 2000 שנות גלות.
יש צורך במהפך יהודי במערכת החינוכית: מה הקשר בין התנך והחינוך שנותנים לילדים. זהו רצח עם. הבולשביקי שורף את נשמתם.
לסכם את כל המאמר בשתי מילים : ירצו יוכלו. יצחק רבין אמר ''נשבור להם את העצמות '' ולאחר מכן נכנע והלך ללחוץ את ידו של עמלק. אזי אמרו כי אין פיטרון צבאי אלא מדיני. רצו להתמכר .... ואין קונה......רוצים להחזיר את כל השטחים .....אזלת יד....ואין קונה.. עברנו ממלחמת ידוי אבנים ל.....טילים .... אין פיתרון ....
רבי ישמעאל שלוש מלחמות עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים שנאמר:"מפני חרבות נדדו" אין חרבות אלא מלחמות: אחד ביער בערב-אחד אחד בים- ואחד בכרך גדול שברומי שהוא כבד משניהם ...משם בן דויד יצמח ויראה באבדן של אלו ואלו ...ומשם יבא לארץ ישראל שנאמר : מי זה בא מאדום , חמוץ בגדים מבצרה , זה הדור בלבושו , צועה ברוב בוחו , אני מדבר בצדקה רב להושיע.

Messages les plus consultés